NEJ till säkerhetszoner

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal säger nej till regeringens förslag om att inrätta säkerhetszoner för att ge polisen ökade möjligheter för kroppsvisitation. Vi skriver under Civil Rights Defenders remissvar i sin helhet. Förslaget från regeringen medför en uppenbar risk för diskriminering och har i andra länder inte heller visat ge ett resultat som i vår mening är proportionerligt mot intrånget  i den personliga integriteten som säkerhetszoner innebär. I remissvaret går bland annat att läsa följande "Det bör i sammanhanget poängteras att även träffsäkerheten av kontroller genomförda av dansk polis inom visitationszoner synes vara mycket låg. Under 2009 visiterades nästan 10 000 personers inom visitationszoner i lokalpolisområde Köpenhamn, vilket resulterade i att inte fler än 128 personer sedan delgavs misstanke om olaga vapeninnehav." 

Det så kallade säkerhetszonerna kommer att innebära ökad risk för rasprofiliering och diskriminering som kommer slå särskilt hårt mot vissa grupper i samhället. Ett system med säkerhetszoner är oförenligt med allas lika rättigheter och möjligheter att fritt röra sig i samhället utan att drabbas av kränkningar av den personliga integriteten. 

Läs hela remissvaret här https://crd.org/wp-content/uploads/2024/01/Civil-Rights-Defenders-Yttrande-over-promemorian-Sakerhet...