Vi avstyrker förslaget om kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

Vi har tillsammans med flera andra antidiskrimineringsbyråer skrivit ett remissvar på utredningen Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Vi avstryker förslaget i sin helhet.
I utredningen föreslås  att det ska införas ett krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

Med hänsyn till de problem i Sverige gällande segregation, exkludering och med allt fler
människor som utsätts för diskriminering är det av avgörande vikt att lagstiftaren vidtar
åtgärder för att främja inkludering i samhället som är baserade på kunskap och tydliga
indikationer på att förslagen kommer att få en positiv effekt. Det är vidare avgörande att
lagstiftaren avhåller sig från att anta lagförslag som i bästa fall enbart är symboliska och i
värsta fall direkt kontraproduktiva.

Det framgår i utredningens redovisning av aktuell forskning på området att förslaget med stor
sannolikhet kommer att leda till exkludering, diskriminering samt att det saknas empiri som
talar för att språkkrav ökar motivationen eller förmågan att lära sig ett nytt språk.
Frågan är varför ett lagförslag som enligt utredningen sannolikt inte får några positiva - eller i
värsta fall direkt kontraproduktiva konsekvenser - ska genomföras?
Vi avstyrker därför förslaget i sin helhet. 

Detta baseras på följande huvudargument:
1. Det saknas empiriskt stöd för att kunskapskrav leder till ökad integration
2. Det finns empiriskt stöd för att kunskapskrav leder till exkludering och diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning, kön och ålder
3. Det finns behov av att istället stärka existerande språk- och samhällsutbildningar
4. Stärkt arbete mot diskriminering har större positiva effekter i samhället

Läs hela svaret här: https://files.builder.misssite.com/d7/59/d759efb0-f667-46a1-b66b-376bd0ced71e.pdf