diskriminering och lagen

Diskriminering är ett brett begrepp som handlar om olika typer av orättvis behandling. Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen. Lagen finns till för att skydda dig som individ mot diskriminering. En förenklad beskrivning av diskriminering är att någon kränks, missgynnas eller behandlas sämre än en annan person och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • Etnisk tillhörighet
 • Funktionsnedsättning
 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning
 • Ålder
En diskrimineringsgrund är en grund för den diskriminerande handling du blir utsatt för. Grunderna kan beskrivas som olika grupper i samhället så som exempelvis kvinnor eller homosexuella.

Lagen skyddar dig alltså mot diskriminering på grund av t.ex. ditt kön eller din hudfärg men inte på grund av vilket intresse du har, vilken stil du har eller din ekonomiska situation (om det inte har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna som nämns ovan).


platsen

Enligt lagen är vissa platser skyddade från diskriminering. Dessa kallas för skyddade samhällsområden och är platser där du som individ har rätt att inte bli utsatt för diskriminering. Det innebär också att inte alla platser i samhället är skyddade av diskrimineringslagen, där räknas exempelvis privatlivet, reklam och tidningar. Platserna som är skyddade utan diskrimineringslagstiftningen är:

 • Arbetslivet
 • Skola
 • Bostäder (men inte andrahandsuthyrning eller försäljning på grund av privat- och äganderätten)
 • Affärer, varor, tjänster, banker
 • Hälso- och sjukvård
 • Socialtjänsten
 • Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd
 • Värnplikt, civilplikt
 • Offentlig anställning – Detta område gäller offentliganställda bemötande när de har kontakt med allmänheten.
 • Näringsverksamhet och yrkesbehörighet

Diskrimineringsform

Enligt lagen måste den diskriminerande handlingen också ske på ett visst sätt för att det ska klassas som just diskriminering. Detta kallas för olika former av diskriminering:
 
Direkt
Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Det kan till exempel vara om en kund som vill tanka på en bensinmack måste betala i förskott medan en annan kund får betala efteråt och det har ett samband med kundens etniska bakgrund. Oavsett om den som diskriminerat inte har haft i avsikt att diskriminera räknas det ändå som diskriminering, det är effekten av händelsen som är avgörande.  

Indirekt
Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Regeln kan vara lika för andra men ändå få en effekt som indirekt är diskriminerande för vissa grupper. Ett exempel är att skolan inför ett generellt förbud mot huvudbonad i skolans lokaler detta kan indirekt diskriminera grupper av en viss religionstillhörighet som bär huvudbonad av religiösa skäl.  

Bristande tillgänglighet
Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Exempelvis att skolan inte ordnar en ramp in i skolans lokaler för elever som sitter i rullstol.

Trakasserier och sexuella trakasserier
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning. Sexuella trakasserier liknar trakasserier men den kränkande behandlingen har nu en sexuell anspelan. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Repressalier
Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering. Exempelvis att en person påtalar diskriminering på arbetsplatsen och sedan går miste om en befordran eller blir utesluten från uppdrag.
Instruktion att diskriminera
Instruktioner att diskriminera är till exempel när någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan.


Vill du lära dig ännu mer om diskriminering finns bra info på diskrimineringsombudsmannens hemsida följ länken nedan.