Personuppgiftsbehandling

Denna text beskriver hur Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal behandlar personuppgifter. Texten utgår från kraven enligt EU:s dataskyddsförordning och de kompletterande svenska bestämmelserna i lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).
 
Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal
Integrationsforum mot rasism är en ideell förening och driver Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal. Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal finansieras i huvudsak av statliga medel med syfte att ge råd och stöd till enskilda, utbilda i diskrimineringsfrågor samt bedriva opinionsbildning. Det innebär att viss del av verksamheten utgör folkbildning. Den del av verksamheten som innefattar råd och stöd till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering benämns ärendehantering. I denna del skiljer sig personuppgiftshanteringen något i jämförelse med den övriga hanteringen.
 
Rättslig grund
Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal behandlar personuppgifter med stöd av EU:s dataskyddsförordning enligt artikel 6.1 b, eftersom behandling är nödvändig för att kunna bistå med juridisk hjälp i enskilda ärenden och enligt artikel 6.1.e, behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
 
Känsliga personuppgifter
Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal behandlar även känsliga personuppgifter främst i samband med ärendehanteringen eftersom flertalet av dessa utgörs av skyddade diskrimineringsgrunder. Känsliga personuppgifter samlas in via webbformulär, e-post, telefonsamtal och personliga samt digitala möten.

När Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal kontaktas beror den lagliga grunden för hantering av känsliga personuppgifter på ärendets karaktär. Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal stödjer inledningsvis sin hantering på EU s dataskyddsförordning, artikel 9.2 b,d,f och g. När Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal går vidare i ett ärende inhämtas samtycke enligt artikel 9.2.a.
 
Särskilt om samtycke
Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal. Endast de uppgifter som behövs för återrapportering och statistik sparas. Se nedan.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter som förekommer i ärendehanteringen avidentifieras inom 24 månader efter att Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal avslutat ärendet, eller efter att den enskilde meddelat att den vill avsluta sitt ärende och/eller återkalla sitt samtycke.

Avidentifierade uppgifter lagras för statistiska ändamål och för återrapportering till myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och andra offentliga organ som finansierar verksamheten.

Avidentifierade uppgifter innebär att antidiskrimineringsbyråerna följer de riktlinjer och rekommendationer som krävs för återrapportering av bidragen och för statistiska ändamål. Det är exempelvis uppgifter om kön, diskrimineringsgrund, samhällsområde, åtgärder och utfall i ärendet. Uppgifterna kan inte kopplas till en specifik person.
 
Direkt marknadsföring
Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring. Detta gäller inte för personer som förekommer i ärendehanteringen. Direkt marknadsföring skickas till de som anmält intresse till aktiviteter, deltagit vid seminarier och föreläsningar samt medlemmar i Integrationsforum mot rasism eller i övrigt ingår i gemensamma nätverk. Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal behandlar personuppgifter för marknadsföringsåtgärder med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning. Personuppgifter från personer vilka inte deltagit i verksamhet eller varit i kontakt med Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal inom två år används inte för marknadsföring.
 
Överföring av uppgifter till eller genom tredje part
Den registrerades personuppgifter (ärende) kan efter samtycke överföras till annan juridisk stödinstans (exempelvis annan antidiskrimineringsbyrå, fackförbund etc). Den registrerades rättigheter I likhet med Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodals övriga verksamheter, har den registrerade rätt att en gång per år efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade. Den registrerade har även rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter korrigeras eller tas bort. Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till info@adbfyrbodal.se, varpå det är Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal som hanterar och handlägger begäran. Har den registrerade invändningar mot Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodals personuppgiftsbehandling kan denne vända sig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Om du inte längre vill ha mailutskick från Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal, hör av dig direkt till oss, info@adbfyrbodal.se
 
Ändringar av policyn
Integrationsform mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.
Senast uppdaterad 2021-11-11