integration & antirasism

Föreningen Integrationsforum startade med syfte att motverka rasism och högerextrema grupper men också för att arbeta med integration i samhället.


integration

Integration handlar för oss om att förena människor. Vi strävar efter ett samhälle med gemenskap och solidaritet utan tankar om ”vi och dom”. Integrationen är en social process där olika grupper möts och förenas, ett givande och tagande. Det handlar inte om att en grupp ska assimileras till en annan utan om att alla grupper integreras till en och samma gemenskap trots olikheter.

För att uppnå detta vill Integrationsforum:

  • Skapa mötesplatser – träffas, dela erfarenheter och bilda nätverk
  • Engagera – Målet  är att fler engagerar sig i arbetet mot rasism och för integration
  • Mobilisera - Bilda opinion och vara en aktuell röst i debatten kring frågor om mänskliga rättigheter
  • Sprida kunskap – utbilda och informera personer i vårt samhälle

Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider, och som även idag betyder olika saker för olika människor.


Inom forskningen finns många olika perspektiv på, och definitioner av, rasism. Vanligt förekommande uppfattningar är att det handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion vilket även är den definition som vi använder oss av.

Det finns olika typer av rasism som påverkar olika grupper i samhället. Här kan du läsa om några exempel.
Afrofobi

Afrofobi är ett samlingsbegrepp för rasism, diskriminering och hatbrott mot afrikaner och människor av afrikansk härkomst.

Antisemitism

Antisemitism är ett samlande begrepp för hat och fientlighet mot judar.

Antiziganism

Antiziganism är ett begrepp för rasism mot romer. Romer har levt i Europa sedan 1300-talet. Lika länge har de utsatts för diskriminering, våld och förtryck.

Islamofobi

Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och rasism fientlighet mot islam och muslimer.

Rasism mot samer

Rasism mot och förakt för samer har förekommit under lång tid i Sverige, och förekommer även i dag.


ras som social konstruktion

Att motverka rasism är en viktig del i vårt arbete för de mänskliga rättigheterna. Rasism grundar sig i en ideologisk föreställning om att det är rimligt att dela in människor i grupper baserat på ursprung och utseendemässiga skillnader. En ideologi där egenskaper kopplas ihop med hudfärg och etnicitet. Rasismen började i föreställningar om underlägsna och överlägsna människor kopplat till ras. Den vita rasen som överlägsen och den svarta som underlägsen. Idag förnekar de allra flesta denna typ av  rasbiologinstankar men rasismen lever på många sätt kvar i vårt samhälle och det är ytterst viktigt att synliggöra och fortsätta kampen mot rasism.


När vi idag pratar om begreppet ras så innebär det en social konstruerad ras (alltså inte biologi) utan att system av förtryck som innebär att människor behandlas och bemöts olika beroende på synliga faktorer så som hudfärg. Det är viktigt att kunna prata om rasism och raser som social konstruktion för att också kunna göra något åt den orättvisa och diskriminering som många grupper i samhället möter.
 


rasims och diskriminering

Rasism handlar om strukturell diskriminering, det innebär att det finns ett samhällsystem som utgår från en vithetsnorm där hela grupper i samhället missgynnas. Det handlar alltså om institutionaliserade diskriminerande strukturer som på grund av det ses som ”normala” i samhället. Det är alltså en skillnad på diskriminering och rasism, alla kan bli diskriminerade av olika anledningar, men alla kan inte utsättas för rasism. Rasism handlar inte om en enskild händelse eller en individ som diskriminerar en annan, utan det handlar om ett helt system och en historia där hela samhället agerar inom strukturer som på grund av stereotypa fördomar gör det svårt att inte diskriminera.

För att motverka rasism måste vi utbilda och sprida information om diskriminerande strukturer. Vi kan inte tolerera och acceptera ett samhälle där grupper diskrimineras på grund av hudfärg och etnicitet. Vi i Integrationsforum vill se ett samhälle fritt från diskriminering och rasism.