Träff med Diskrimineringsombudsmannen - fokus bristande tillgänglighet

Den 7 november deltog vi i ett gemensamt erfarenhetsutbyte med Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att diskutera bristande tillgänglighet i skolan. Både Antidiskrimineringsbyråerna och DO får in många ärenden som rör bristande tillgänglighet i skolan och vi kunde tillsammans under mötet diskutera utmaningar i ärendehanteringen samt lyfta en del av de lokala lösningar som vi byråer arbetar med. Det viktigaste är att barnets rättighet tillgodoses samt att barnets bästa är det som avgör hur vi hanterar inkomna ärenden.